Устав на ДЕБРА България

У  С  Т  А  В

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„ДЕБРА БЪЛГАРИЯ”

приет на Общо събрание,

състояло се на  25.05.2011г. в гр.Русе

и

променен на Общо събрание

състояло се на 16.04.2016г. в гр. Велико Търново

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия Устав.

Чл.2. (1) Наименованието  на сдружението е СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ДЕБРА БЪЛГАРИЯ. Наименованието на организацията се изписва и на английски език „DEBRA BULGARIA”.

(2) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. София 1404, кв.Манастирски ливади – запад, бул.България 111, Комплекс „Ембаси Суитс“, блок Ф1, ет.3, ап.6.

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.5. „ДЕБРА БЪЛГАРИЯ” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в  ОБЩЕСТВЕНА  полза по реда на глава трета от „Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

Чл.6. Целите на сдружението са:

 1. Да обедини, насърчи, подпомогне и информира болните от булозна епидермолиза и техните близки;
 2. Да организира и финансира своевременна диагностка, лечение, профилактика и рехабилитация на нуждаещите се, особено на семействата с новородени деца, страдащи от Булозна Епидермолиза;
 3. Да информира болните, техните близки и обществото за същността на заболяването;
 4. Да следи всички научни постижения в областта на Булозната епидермолиза и да разпространява информация за тях сред болните в България;
 5. Да подпомага болните в техните ежедневни нужди за подходящо хранене, двигателен режим, образование, професионално ориентиране и настаняване на работа;
 6. Да защитава интересите на болните пред държавни органи и институции на Република България – Министерство на здравеопазването, Национална Здравно-осигурителна каса, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и други;
 7. Реализиране на международни контакти с националните асоциации по Булозна Епидермолиза на европейските страни и в световен мащаб с оглед обмяна на опит и организиране на общи благотворителни, научни и други мероприятия в полза на страдащите от Булозна Епидермолиза;
 8. Да работи за защитата на пациентските права и повишаване качеството на живот и медицинското обслужване на своите членове и на всички граждани;
 9. Да сътрудничи с държавните и другите обществени органи и организации в общото развитие на медицинското обслужване в Република България;
 10. Да изгражда и утвърждава общочовешките принципи за хуманно отношение, духовните ценности, да развива и утвърждава гражданското общество, установяване на контакти и съвместна дейност с местни и международни институции, сътрудничество с компетентните органи, взаимодействия със организации със сходна цел.

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Организиране и финансиране на обучение на среден и висш медицински персонал с оглед специалните нужди на страдащите от Булозна Епидермолиза;
 2. Организиране и финансиране на специализиран Център за диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация на болни от Булозна Епидермолиза;
 3. Организиране на информационна дейност, в т.ч. организиране на конференции, симпозиуми и конгреси; подготовка и издаване на информационни материали по различни проблеми, свързани с болестта; организиране на кампании за информиране на обществеността чрез средствата на съвременните печатни и електронни медии;
 4. Предприемане на активни действия пред компетентните органи и институции на Република България за осигуряване на финансирани от държавата диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация;
 5. Осъществяване на връзки и постоянен диалог с компетентните органи и институции на Република България с цел защита и утвърждаване на здравно-осигурителните, социално-осигурителните, трудови и други граждански права на страдащите от Булозна Епидермолиза;
 6. Сътрудничество с държавни и общински органи и други обществени организации за подпомагане и развитие медицинското обслужване в Република България;
 7. Осъществяване и поддържане на контакти и обмен на информация със сродни организации у нас и в чужбина, реализиране на съвместни мероприятия;
 8. Осъществяване и поддържане на контакти и сътрудничество с асоциации на редки болести, както и с други пациентски организации в република България;
 9. Набиране на средства за осъществяване на целите на Сдружението чрез: членски внос, дарения, финансиране от международни програми и донори, субсидии, реализиране на грантови схеми, целеви средства, извършване на допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, като средствата се използват за постигане целите на сдружението, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ, и  други средства разрешени по закон.

Чл.8. (1) Предмет на дейност на Сдружението е:

Осъществяване на дейност в обществена полза за подобряване медицинското обслужване и качеството на живот на българските граждани; осъществяване на информационна дейност; осъществяване на издателска дейност; организиране и провеждане на конференции, симпозиуми и конгреси на национално и международно равнище; участие в разработване и приемане на правилници, програми и други актове, свързани с дейността на Сдружението, с дейността на сродните организации, на които е член Сдружението, както и свързани развитието на медицинското обслужване и защитата на пациентските права в Република България; самостоятелно, съвместно с други неправителствени организации или чрез публично-частно партньорство, извършване на всякакъв вид дейности, разрешени от закона за постигане целите на сдружението; извършване на допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, като средствата се използват за постигане целите на сдружението.

(2) Предмет на стопанска дейност могат да бъдат организиране срещу заплащане на курсове, издаване на специализирана литература, организиране и провеждане на семинари от гост-преподаватели, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност.

 1. ЧЛЕНСТВО

Чл.9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица, които приемат условията на този Устав.

(2) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението

Чл.10. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да избира и да бъде избиран в органите за управление на Сдружението;
 3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.11. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася членския си внос в сроковете и размера определени с решение на общото събрание;
 2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
 4. да изпълнява решенията на органите на управление на Сдружението, когато не противоречат на действащото законодателство, устава или на неговите убеждения.

Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно в писмена форма.

Чл.13. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет,  в която декларират , че за запознати с устава на сдружението и приемат  условията на същия. УС разглежда молбата задължително в едномесечен срок и се произнася с решение. Приемането на членовете става с явно гласуване. Членството възниква от момента на вземане на решение от Управителния съвет. За удостоверяване на членственото правоотношение Управителния съвет издава членска карта на всеки член.

Чл.14. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;
 5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при поведение, което противоречи на целите на Сдружението, уронва доброто име и престижа на Сдружението, системно неучастие в дейността на Сдружението,  и при поведение,  което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(3) Отпадането на членство е налице  при неплащане на членския внос в пълния му размер до края на календарната година, за която той се отнася. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл.15. (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост върху движимо и недвижимо имущество и други вещни права, върху основни и оборотни средства, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други съобразно  действащите нормативни актове.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да внасят: ежемесечен членски внос и допълнителни вноски.  Размерът  и начина на заплащане на същите се  определят от  Управителния съвет. Член на Сдружението може да бъде освободен от задължението за заплащане на определени вноски   при определени условия, по преценка и с  решение на Управителния съвет.

(2) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал.3 се определя от Управителния съвет на Сдружението.

(4) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения, да сключва договори за спонсорство и други, за получаване на средства за извършване на своята дейност.

(5) Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на сдружението се извършва от Управителния съвет в съответствие с глава  трета от ЗЮЛНЦ.

Чл.17. (1) Сдружението извършва  стопанска дейност, свързана с основния му предмет, приходите от която ще се използват за постигане на поставените цели.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Сдружението може да регистрира търговско дружество  за финансиране на основната си дейност.

(5) Сдружението не разпределя печалбата от извършваната стопанска дейност между членовете си.

(6) Предмет на стопанска дейност могат да бъдат организиране срещу заплащане на курсове, издаване на специализирана литература, организиране и провеждане на семинари от гост-преподаватели, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност.

Чл.18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Управителният съвет може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Чл.20. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издават изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.22. (1) Правомощия на Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. взема решение за  преобразуване  и прекратява Сдружението;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. приема бюджета на сдружението;
 5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 7. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 8. приема други вътрешни актове;
 9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 10. взема други решения съобразно закона и устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и за всеки негов член по отделно. Решенията подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл.23. (1) Редовно общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл.24. (1) Редовно Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Свикването се извършва чрез покана. Уведомлението на членовете на сдружението  се извършва,   чрез личен подпис или с писма  чрез лицензирани пощенски служби. Поканата може да се изпрати  и чрез електронна поща на членовете, които са представили данни за такава.

(3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата трябва да бъде отправена не по-малко от 30 дни преди събранието.

(4) При неотложни случаи  Управителният съвет може да свика извънредни общи събрания, при което може да не бъде спазен срокът по ал. 3, но при условие, че всички членове са получили поканите поне два дни предварително.

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно, или се изпращат по електронна поща.

Чл.26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Представителите задължително оставят оригинал на пълномощните си. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл.27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл.28. Всички членове имат право на един глас.

Чл.29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл.30. (1) Решениета на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията, с които се изменя и допълва Уставът на Сдружението или се преобразува или прекратява Сдружението, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.31. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били посочени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол . Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл.33. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 г. /три години/.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 /пет/ члена, които са и  членове на Сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на някои членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл.35.Правомощия на Управителния съвет:

(1) На първото заседание на всеки нов Управителен съвет членовете му избират помежду си Председател на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

(3) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

(4) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем .

(5) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

(6) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

(7) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

(8)Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(9) Управителния съвет приема и други вътрешни актове.

(10) Управителният съвет приема и изключва членове на Сдружението.

(11) Управителният съвет взема решение за откриване и закриване на клонове.

(12) Управителният съвет взема решение за участие в други организации.

(13) Управителният съвет приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.

(14) Управителният съвет избира одитор съгласно действащото законодателство.

(15) Управителният съвет определя ликвидатор.

(16) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл.36 (1) Заседанията на Управителния съвет се  свикват и провеждат по реда на чл. 32 от ЗЮЛНЦ. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл.38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание на Сдружението, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.39. (1) Управителният съвет възлага непосредственото управление и представителство на Сдружението на Председателя на Управителния Съвет. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет.

(2) Председателят може да бъде сменен от УС по всяко време. Той е длъжен  незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.

(3) Председателят на УС няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, както и да придобива възмездно такива, без решение на Управителния съвет.

(4) Председателят на Управителния Съвет:

 1. осъществява непосредственото ежедневно управление на Сдружението и го представлява пред трети лица;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество между заседанията на Управителния съвет;
 4. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.
 6. подготвя и внася в Управителния съвет проект за бюджета, който да се представи на Общото събрание.
 7. подготвя и внася в Управителния съвет  отчет за дейността, който да се представи на Общото събрание.
 8. отговаря за редовното водене и съхранение на документите на сдружението.

(5) С решение на Общото събрание член на Сдружението може да бъде удостоен със званието „Почетен председател”.

(6) Званието „Почетен председател” не дава представителна или друга власт, нито допълнителни членски права. То е признание за особен принос на удостоения за осъществяване дейността и постигане целите на Сдружението.

Чл.40. Членовете на Управителния съвет и Председателят на Управителния съвет може да получават възнаграждение за изпълнението на своите задължения. С решение на Управителния съвет следва да се определи, че ще получават възнаграждения и конкретният размер.

V.КЛОНОВЕ

Чл. 41. С решение на Управителния съвет на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 42. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на Управителя на клона.

Чл. 43. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 44. Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ  И ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.45. Годишните финансови отчети на сдружението,  се изготвят при условията на Закона за счетоводството и съобразно ЗЮЛНЦ. Ежегодно до края на месец април Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

Чл.46. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.47. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл.48. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, документална обоснованост, достоверност и своевременност.

Чл.49. Сдружението не разпределя печалба.

Чл.50. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената им, датата на постъпването в Сдружението, основната им дейност в Сдружението.

(3) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

(4) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.51.(1) Дружеството се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. с решение на Окръжния съд по регистрация, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на Съда  се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

(5) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.52. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от лице определено от Управителния съвет .

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от Окръжния съд по регистрация.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и специалните изисквания на ЗЮЛНЦ.

(5) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя, с решение на Общото събрание, взето заедно с решението за ликвидация, на сродна организация с близки цели .

(6) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.54. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „ДЕБРА БЪЛГАРИЯ”, състояло се на  16.04.2016г. в гр. Велико Търново, в уверение на което същият е подписан от Председателя на Управителния Съвет, от Председателя на Общото събрание и от  Протоколчика на Общото събрание.

Comments are closed