Получаване на месечни добавки от Дирекция социално подпомагане (ДСП) за деца или лица с Експертно решение на ТЕЛК

Необходимо условие за получаването на месечни добавки, е детето или лицето да имат валидно Експертно решение на ТЕЛК над 50% намалена трудоспособност.

Молбите за помощите се подават в Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес (адрес по лична карта) на детето (от родител) или лицето.

 1. Месечни добавки за деца с трайни увреждания

Молбите се подават в ДСП отдел социална закрила от родителя на детето и имат право на:

 1. Месечна добавка за деца с трайни увреждания чл.8 (д) от ЗСПД в размер на 240лв. за 2015г.
 2. Месечна добавка за деца с трайни увреждания чл.7 (8) от ЗСПД в размер на 100лв. за 2015г.
 3. Интеграционни добавки за деца от отдел Хора с увреждания при ДСП.

Деца с намалена степен на увреждане от 71% до 100% имат право на:

 1. Транспортни интеграционни добавки чл.25 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.
 2. За телефон интеграционни добавки чл.26 от ЗИХ в размер на 13лв.
 3. За достъпна информация – интеграционни добевки чл.30 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.
 4. За диетично хранене и лекарствени средства – интеграционни добавки чл.29 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.

Деца с намалена степен на увреждане от 50% до 70% имат право на:

 1. Транспортни интеграционни добавки чл.25 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.
 2. За достъпна информация – интеграционни добевки чл.30 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.
 3. За диетично хранене и лекарствени средства – интеграционни добавки чл.29 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.

Интеграционни добавки за Лица от отдел Хора с увреждания при ДСП.

Лица с намалена степен на увреждане от 91% до 100% с чужда помощ посочена в ЕР на ТЕЛК имат право на:

 1. Транспортни интеграционни добавки чл.25 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.
 2. За телефон интеграционни добавки чл.26 от ЗИХ в размер на 13лв.
 3. За диетично хранене и лекарствени средства – интеграционни добавки чл.29 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.

Лица с намалена степен на увреждане от 71% да 100% без право на чужда помощ имат право на:

 1. Транспортни интеграционни добавки чл.25 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.
 2. За диетично хранене и лекарствени средства – интеграционни добавки чл.29 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.

Лица с намалена степен на увреждане от 50% до 70% само с нарушение на долните крайници, имат право на:

 1. Транспортни интеграционни добавки чл.25 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.

Всички лица с ЕР на ТЕЛК над 50% имат право на годишна винетка, ако талона на автомобила е на тяхно име или съпружеска собственост. Молбите се подават в отдел ХУСО в ДСП по постоянен адрес на лицето.

Comments are closed